Login Form

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

074142
วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน6
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้22
เดือนนี้เดือนนี้34
ทั้งหมดทั้งหมด74142
เริ่มนับตั้งแต่ 5 เมษายน 2555

b2

วิสัยทัศน์

     เป็นกองวิชาการที่มีประสิทธิภาพมีทัศนคติที่ดีและมีจิตพร้อมบริการเป็นองค์กรเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน ในระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติภายใต้เรือธงของวิทยาเขตภูเก็ต
 

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล

2. พัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา และสนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดโดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

3. พัฒนาระบบงานทะเบียน และการประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และมุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

4. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายงานสหกิจศึกษา และการฝึกงานที่สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน

5. สนับสนุนงานส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและตำรา ให้กับบุคลากรทุกสายงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาเขตภูเก็ตและมหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยภายในและแหล่งทุนภายนอก

6. สนับสนุนและดำเนินภารกิจด้านส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก

7. ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้งานบริการวิชาการของคณะ หน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ตดำเนินไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้ระเบียบบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. ขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์สอบทางด้านภาษา เพื่อดำเนินการจัดสอบวัดผลความรู้ทางด้านภาษา ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา และเป็นบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกสามารถสร้าง Awareness ให้กับวิทยาเขตภูเก็ตได้