Login Form

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

074143
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน6
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้23
เดือนนี้เดือนนี้35
ทั้งหมดทั้งหมด74143
เริ่มนับตั้งแต่ 5 เมษายน 2555

b1-4

      ตามโครงสร้างเดิมของสำนักงานเขตการศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 ฝ่าย และหนึ่งในนั้นคือ ฝ่ายวิชาการ ตามภารกิจของฝ่ายวิชาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ แผนพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ งานประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการชุมชน ของกองบริการการศึกษา แต่ปัจจุบันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาการสื่อสาร ทำให้ทุกองค์กร ต้องปฏิรูป ปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และได้ออกมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน โดยให้คณะ/หน่วยงานปรับระบบการบริหารจัดการงานช่วยอำนวยการและงานสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะให้การบริหารงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในวิทยาเขตภูเก็ต ให้มีลักษณะรวมศูนย์มากที่สุด ดังนั้น เพื่อให้นโยบาย แผนพัฒนาต่าง ๆ เป็นจริงในทางปฏิบัติ ใน พ.ศ.2551 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต แทน สำนักงานเขตการศึกษาภูเก็ต มีการจัดกลุ่มงานภายในวิทยาเขตขึ้นใหม่ โดยแยกเป็น 3 กอง 2 ศูนย์ คือ

    1. กองกลาง
    2. กองวิชาการ
    3. กองกิจการนักศึกษา
    4. ศูนย์การเรียนรู้
    5. ศูนย์กิจการนานาชาติ

โดยกองวิชาการ ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
    1. งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา
        - งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา
        - งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
    2. งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
        - งานรับนักศึกษา
        - งานทะเบียนกลาง
    3.งานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ